Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti
 

Hana Růžičková ( fyzická osoba ),

se sídlem Palackého 579/10053002 Pardubice

IČO: 68232799, DIČ: CZ 7151023132

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

          1.1. Tyto obchodní podmínky ( dále jen "obchodní podmínky" ) obchodní společnosti Hana Růžičková  
( fyzická osoba ), IČO: 68232799,nezapsané v obchodním rejstříku ( dále jen "prodávající" ) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník ( dále jen "občanský
zákoník" ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo nazákladě kupní smlouvy
( dále jen "kupní smlouva" ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen "kupující" )
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na
webové stránce umístěné nainternetové adrese: www.hpmusic.cz ( dále jen "webová stránka" ),
a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen"webové rozhraní obchodu" ).

 

          1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

          1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

          1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny včeském jazyce.Kupní smlouvu lze vyhotovit v českém jazyce. 

 

          1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat.Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

          1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní.Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
( dále jen "uživatelský účet" ).V případě, že to webové rozhraníobchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

          1.7.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje.Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat.Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

 

          1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

          1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

          1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 12měsíců nevyužívá, čiv případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ( včetně
obchodních podmínek ).

 

          1.11. Kupující bere na vědomí, že uýivatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbou
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

           1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřítkupní smlouvu ohledně tohoto zboží.Ustanovení § 1732 odst. 2 
občanského zákoníku se nepoužije.

 

           1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží a nákladů za navrácení zboží,jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou.Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidanéhodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

 

          1.14 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na vewovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

 

         1.15Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 Objednávkový formulář obsahuje informace o:

         1.15.1. objednávaném zboží ( objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku
 webového rozhraní obchodu ), 

         1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
 zboží

         1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společně jen jako "objednávka" ).

 

         1.16.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které kupující do objednávky vložil, a toi s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávaní dat do objednávky.Objednávku odešle kupujícíprodávajícímu na tlačítko "dokončit
objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou ( e-mailem ),
a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu či objednávce ( dále jen "elektronická
adresa kupujícího" ).

 

          1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady nadopravu ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
( např. e-mailem, či telefonicky, popř. písemně ).

 

         1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky ( akceptací ),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

         1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si  hradí kupující sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.

 

 4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

          1.20.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícímizpůsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese HP MUSIC, Palackého 579/100, 53002 Pardubice

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 131415492/0300, vedený u společnosti
  ( dále jen "účet prodávajícího" )

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU

- bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese HP MUSIC, Palackého 579/100,
  53002 Pardubice

 

          1.21.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši.Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.

 

          1.22.Prodávající nepožaduje od kupního zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno
ustanovení čl.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

          1.23.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

          1.24.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s 
uvedením variabilního symbolu platby.V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

          1.25.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky ( čl.3 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

          1.26.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

          1.27.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně platebprováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení
ceny zboží a předá jej kupujícímu okamžitě při převzetí v provozovně prodávajícího.V případě zaslání zboží
na adresu uvedenou kupujícím bude daňový doklad součástí zásilky.

 

 5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

          1.28.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo použito, demontováno, či poškozeno.

 

           1.29.Nejedná-li se o případ uvedený v čl 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
kupující v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a
to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, žepředmětem kupní smlouvy je několik druhů
zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávkyzboží.Odstoupení od
kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí věrě.Odstoupení od kupní
smlouvymůže kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího.

 

          1.30.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší.Zboží musí být vrácenoprodávajícímu do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující nákladyspojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.

 

           1.31.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14 )dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.Prodávající je taktéžoprávněn plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknoutím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kzpní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímudříve, než nu kupující zboží vrátí a prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

 

         1.32.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

         1.33.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímukupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím.

         1.34.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovacípodmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující jepovinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

          1.35.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

          1.36.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

          1.37.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

          1.38.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího
o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

          1.39.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

          1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy ( zejménaustanoveními § 1914 až § 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku ).

 

          1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zbožípřevzal:

          1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné.,

          1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,

           1.42.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

            1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

             1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

          1.42.Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu nebo vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

          1.43.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.

 

          1.44.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží.

 

          1.45.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

          1.46.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

          1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku.

 

          1.48. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elekronické
pošty, adresa: hp4music@gmail.com.Informacio vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.

 

          1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušnýživnostenský úřad.Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Česká obchodní inspekce vykonáváve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů.

 

          1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebzpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

 

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

           1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů.

 

          1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telfonní číslo ( dále
společně vše jen jako "osobní údaje" ).

 

          1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.Nezvolí-li kupující jinou možnost,
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu.Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

          1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu ) uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

          1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího
souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

          1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

          1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl použen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

          1.58. V případě, že se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel ( čl.9 ) provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

          1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

          1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinnen
tuto informaci předat.Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

          1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím ne elektronickou adresu kupujícího.

 

          1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

 

          1.62. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

          1.63. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.

 

          1.64. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupíustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutáplatnost ostatních
ustanovení.

 

          1.65. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.

 

          1.66. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: HP MUSIC PARDUBICE, Palackého
579/100, 53002 Pardubice, adresa elektronické pošty: hp4music@gmail.com, tel. 466 530 136

 

V Pardubicích dne 1.1.2014

 

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).