Reklamační řád

1. Všeobecné ustanovení

    Součástí každé dodávky zboží je daňový doklad - prodejka, faktura. Ten slouží zároveň jako záruční list vydaný prodávajícím.

2. Záruční doba

    Podle záručních podmínek se dodavatel zaručuje, že výrobek nebude mít žádné materiálové ani výrobní vady po zákonnou dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruční doba je vždy uvedena u příslušného výrobku.

3. Převzetí zboží

    Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně ( e-mailem ) do 5 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen nejpozději do tří dnů kupujícího informovat o způsobu vyřízení vady výrobku. V případě dodání zboží přepravní službou je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušení a nepoškození obalu, v případě poškození ihned s dopravcem sepsat na místě reklamační protokol o poškozené zásilce, případně převzetí zboží odmítnout a neprodleně o tomto informovat prodávajícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost výrobku a úplnost dodávky.

4. Způsob provedení reklamace

    Kontaktujte naší společnost na některém z uvedených kontaktů (telefonicky, emailem či písemně). Obdržíte informaci, jakým způsobem dále postupovat při vyřízení reklamace a případně kam reklamované zboží zaslat. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení reklamovaného zboží, o způsobu vyřízení reklamace.

5. Součástí reklamace

    Reklamované zboží musí být kompletní (dodávané příslušenství, návody k obsluze, diskety, CD ROM, apod.). Reklamace může být uznána pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen prodejní doklad (faktura). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu nebo výměnu, jestliže prodejní doklad nebude předložen anebo nebude poškozený či znehodnocený.

6. Kde uplatnit reklamaci

    Reklamace zboží v záruční nebo i v pozáruční době kupující uplatňuje u prodávajícího.

7. Nárok na bezplatnou reklamaci v záruční době

    Nárok na uplatnění bezplatné záruky je poskytnuto ve všech případech mimo tyto výluky:

 1. Záruka bude uznána pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen prodejní doklad. Prodávající nebo autorizované servisní středisko YAMAHA si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu anebo výměnu, jestliže prodejní doklad nebude předložen anebo bude poškozen či jinak znehodnocen.
 2. Tato záruka je neplatná, pokud název modelu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo změněno, odstraněno nebo je nečitelné.
 3. Tato záruka se nevztahuje rovněž na:
  • údržbu, opravu či výměnu součástek související s běžným opotřebením, výkonovým přetížením či mechanickým vnějším poškozením.
  • jakoukoli úpravu nebo záměrnou změnu parametrů výrobku oproti specifikaci dané v Návodu k použití a na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.
  • škodu způsobenou : 
   • nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného (a) používání výrobku pro jiné účely anebo v rozporu s Návodem k použití anebo (b) instalaci nebo užívání výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními normami platnými v zemi použití anebo (c) nevhodnou nebo nesprávnou instalací programového vybavení anebo (d) náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, cizích předmětů či hmyzu do výrobku
   • opravou vykonanou neautorizovaným servisem, prodejcem či jinou osobou
   • následkem blesku, napěťovou špičkou v rozvodové síti, vodou, ohněm, nevhodným větráním nebo jinou příčinou mimo vliv YAMAHY
   • při přepravě, s výjimkou přepravy organizované nebo zadané prostřednictvím autorizovaného servisu nebo prodejcem
   • závadami systému, do kterého byl výrobek zabudovaný. Nárok na bezplatnou záruku také končí uplynutím záruční doby.

8. Postup řešení reklamací

A) Typy reklamací

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

    Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita a splňuje tyto podmínky : 

 1. je originálně zabalena a je kompletní
 2. je předložen doklad o nákupu

Záruční oprava:
    Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá.
Nezáruční ( hrazená )oprava:
    Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem nebo jiným způsobem jedná se o placenou opravu.

B) Způsob provedení reklamace :

    Kontaktujte naše pracovníky na některém z uvedených kontaktů (telefonicky, emailem či písemně). Obdržíte informaci, jakým způsobem dále postupovat při vyřízení reklamace a případně kam reklamované zboží zaslat. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení reklamovaného zboží, o způsobu vyřízení reklamace. Veškeré dopravní náklady spojené se záruční opravou hradí prodávající v rámci mezinárodní záruky YAMAHA.

9. Závěrečné ustanovení

    Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 15. července 2005 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).